Tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng

THỨ BA, 03/07/2018 08:30:02

Báo điện tử Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương!

Thưa các đồng chí trong Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Theo chương trình làm việc, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị trung ương 7, khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị. Xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể các đồng chí

Trong các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi tới các đồng chí đã thể hiện rõ các nội dung để chúng ta bàn thảo và quyết định tại hội nghị hôm nay. Sau đây, tôi xin phát biểu, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định:

1. Về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Như các đồng chí đã biết, ngay từ những ngày đầu năm 2018, các cấp, các ngành, các địa phương đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, nên kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đó là: Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 9,04% (cao nhất trong 10 năm gần đây). Hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến thường mại và phát triển doanh nghiệp đạt được kết quả tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 39% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được duy trì, đạt kết quả tốt.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội cơ bản ổn định. Công tác tổ chức xây dựng đảng, chính quyền; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được quan tâm chỉ đạo đồng bộ, bước đầu có sự chuyển biến tích cực. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển biến trong nhận thức và đạt kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh, nhất là việc tổ chức thực hiện các ý kiến kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh còn chậm, hiệu quả chưa cao, thậm chí có việc còn chưa triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện các công trình dự án còn chậm so với yêu cầu, tiến độ đề ra. Cải cách hành chính chưa có khâu đột phá đã ảnh hưởng không tốt tới môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh; việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập, chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế. Việc nắm diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị chưa sâu sát, phản ánh chưa toàn diện, chưa đúng tình hình để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung thảo luận, đối chiếu với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm; đánh giá đúng những kết quả đạt được, đồng thời phân tích, làm rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân do đâu? ai chịu trách nhiệm? Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực; xác định rõ giải pháp nào mang tính đột phá, trọng tâm, quyết định để chúng ta tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

2. Về báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về công tác quản lý và bảo vệ môi trường gắn với kiểm tra thực hiện Đề án "Xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020"; Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đây là hai cuộc kiểm tra và một cuộc giám sát theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2018. Qua việc kiểm tra, giám sát một số cấp ủy và người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị thấy rằng: Trong những năm qua, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt các văn bản của trung ương; kịp thời tham mưu, cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, địa phương, tổ chức đảng, chính quyền chưa sâu sát, thiếu quyết liệt. Người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nên nhiều vụ việc chậm được giải quyết gây bức xúc trong nhân dân; chưa tích cực chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường; chưa thực hiện nghiêm túc Quy chế Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thấy hết được mục đích, ý nghĩa của việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp đối với nhân dân...

Tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra; làm rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan. Từ đó, đề ra các giải pháp, biện pháp để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

3. Về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII:

Thưa các đồng chí!

Hội nghị lần thứ 7 vừa qua, Trung ương đã ban hành ba Nghị quyết, đó là: Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ; Nghị quyết số 27 về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đây là ba nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, đề cập đến những vấn đề lớn, vừa cấp bách trước mắt, vừa lâu dài; tác động sâu rộng đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Để thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Tôi đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ các quan điểm, mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện đã nêu trong nghị quyết và kế hoạch của tỉnh. Trên cơ sở thực tiễn quá trình công tác thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến, để sau hội nghị chúng ta ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình của địa phương và có tính khả thi cao.

Thưa các đồng chí!

Cũng tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 và Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Báo cáo những công việc quan trọng đã chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy định.

Đây là những báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng, đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự hội nghị, nghiên cứu kỹ các báo cáo trình tại hội nghị, bám sát các mục tiêu, nội dung nghị quyết của Trung ương; chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và thực tiễn quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Trên cơ sở đó, chúng ta xem xét, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; đồng thời xem xét đề xuất, kiến nghị với Trung ương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tế đặt ra.

Thưa toàn thể  các đồng chí!

Tại Hội nghị lần này, chúng ta xem xét, thảo luận và quyết định rất nhiều nội dung (13 nội dung), đều là những nội dung rất quan trọng. Vì vậy, để hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, tôi đề nghị, các đồng chí cần tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình để khi ban hành chính thức sẽ tạo sự thống nhất, là cơ sở quan trọng và là tiền đề để chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 13- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16.

Xin trân trọng cảm ơn!

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu