Phát huy dân chủ phải đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương

THỨ SÁU, 15/03/2019 09:08:16

Đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ, phải đề cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân: kiên quyết phê phán, lên án, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ...

Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là một khâu quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đóng góp tích cực vào thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ở Hải Dương đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, góp phần phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương; cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên ở thôn, khu dân cư… Bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn. Nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương được nhân dân bàn bạc, tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả như: vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi triển khai thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án; hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, dồn điền, đổi thửa; giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân nơi này, nơi kia lợi dụng dân chủ để đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi vô lý, không đúng quy định của pháp luật. Thậm chí một số người bị các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia biểu tình, gây rối, tụ tập đông người, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, thậm chí còn có hành vi vi phạm pháp luật.

Gần đây, một số người dân xã Lương Điền (Cẩm Giàng) kéo nhau đi khiếu kiện vượt cấp, đông người để phản đối Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại xã Lương Điền. Đây là dự án thuộc nhóm bảo vệ môi trường được Chính phủ ưu tiên, đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra. Do thiếu thông tin, một nhóm người đã tụ tập, khiếu kiện gây ảnh hưởng xấu đến trật tự ở địa phương, hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Để tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực chất và hiệu quả.

Các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch trong điều hành hoạt động của chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân ở cơ sở.

Đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ, phải đề cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân; kiên quyết phê phán, lên án, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ, dân chủ quá trớn, coi thường kỷ cương phép nước, kích động gây rối, làm mất an ninh trật tự ở cơ sở, làm hại đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân. Cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để định hướng dư luận và nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giúp họ tự giác thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định. Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, trật tự; quyền hạn gắn liền với trách nhiệm; lợi ích đi đôi với nghĩa vụ; tránh tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật. Chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...
LÊ VĂN NGUYÊN (Cẩm Giàng)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu