Hướng dẫn thí điểm thực hiện đồng thời một số chức danh ở cấp huyện

THỨ BA, 10/07/2018 09:03:38

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hướng dẫn cụ thể các phương án sắp xếp, bố trí công tác... đối với các mô hình thí điểm nhất thể hóa một só chức danh.

Việc bố trí Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy đồng thời làm Trưởng Phòng Nội vụ cấp huyện có thể từ các nguồn cán bộ sau: Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đang là Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy hoặc đồng chí khác đang là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp ủy đồng thời làm Chánh Thanh tra cấp huyện có thể bố trí từ các nguồn sau: Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đang là Chủ nhiệm UBKT cấp ủy hoặc đồng chí khác đang là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện.

Về độ tuổi, các đồng chí này phải còn đủ thời gian công tác ít nhất 24 tháng và đủ tuổi công tác đến hết nhiệm kỳ cấp ủy cấp huyện 2015-2020 (trường hợp không còn nguồn nhân sự như trên thì lựa chọn đồng chí cấp ủy viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung tham gia Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, sau đó thực hiện việc bố trí Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy đồng thời làm Trưởng Phòng Nội vụ hoặc Chủ nhiệm UBKT cấp ủy đồng thời làm Chánh Thanh tra cấp huyện).

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy đồng thời làm Trưởng Phòng Nội vụ cấp huyện sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Ban Tổ chức cấp ủy; thuộc biên chế khối đảng và thực hiện chế độ lương, phụ cấp ở khối đảng. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT cấp ủy đồng thời làm Chánh Thanh tra cấp huyện sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại cơ quan UBKT cấp ủy cấp huyện, thuộc biên chế khối đảng và thực hiện chế độ lương, phụ cấp ở khối đảng.

Trước mắt, tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm của các cơ quan thực hiện theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt nhưng có sự điều chỉnh phù hợp. Số biên chế giảm được tính vào tinh giản biên chế của cấp huyện, không giao bổ sung cho các đơn vị khác. Các Ban Tổ chức, UBKT cấp ủy cấp huyện chỉ có từ 1-2 phó trưởng ban (trừ trường hợp đặc biệt do sắp xếp cán bộ khi nhất thể hóa các chức danh, tạm thời bố trí 3 cấp phó nhưng sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 phải điều chỉnh số lượng phó phòng, ban về đúng quy định). Phòng Nội vụ cấp huyện có không quá 3 phó trưởng phòng; thanh tra huyện có không quá 2 phó chánh thanh tra (trừ trường hợp đặc biệt, đồng chí chánh thanh tra làm phó chánh thanh tra, thì có thể bố trí 3 phó chánh thanh tra, nhưng sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 phải điều chỉnh về còn 2 phó chánh thanh tra).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã hướng dẫn cụ thể các phương án sắp xếp, bố trí công tác đối với cán bộ; phương thức hoạt động, tổ chức, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; chế độ, chính sách cho cán bộ; quy trình thực hiện... đối với các mô hình thí điểm nhất thể hóa các chức danh trên. 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu