Cấp phát 20.300 cuốn tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

THỨ NĂM, 08/04/2021 13:24:57

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành cấp phát 20.300 cuốn tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp nhận tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành

Các loại tài liệu được cấp phát gồm: Tài liệu hỏi-đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

Việc phát hành tài liệu nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản, cốt lõi, nhất là chiến lược phát triển, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá được xác định trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tài liệu được sử dụng tại các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sinh hoạt chi bộ. 

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu