Nguyện bước tiếp con đường của Bác

THỨ BA, 19/05/2020 09:42:04

Hôm nay 19.5, cả nước phấn khởi kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già kính yêu của dân tộc, người "đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông, đất nước ta".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình để "chăm lo cho hạnh phúc nhân dân", cho sự nghiệp cách mạng. Người đã sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm thấy ở đó con đường cứu nước, cứu dân. Người đã đem chủ nghĩa Mác - Lênin đến với nước ta, vận dụng sáng tạo vào tình hình Việt Nam, sáng lập và rèn luyện Đảng ta, xây dựng nền cộng hòa dân chủ Việt Nam và Mặt trận Dân tộc thống nhất. Người là người cha của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là ngọn đuốc soi đường cho phong trào cách mạng của nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người cũng là một chiến sĩ xuất sắc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc của thế kỷ XX, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Trong mỗi trái tim người Việt Nam yêu nước, tình cảm dành cho Bác luôn là tình cảm trong sáng, thiêng liêng nhất.     
     
Di sản mà Bác để lại cho chúng ta là thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ, là hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh được kết tinh từ tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là nền tảng tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta.

Là địa phương vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm, những năm qua Hải Dương luôn khắc ghi lời Bác dạy, không ngừng xây dựng, củng cố mối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh; chăm lo đời sống của nhân dân, trở thành một trong các tỉnh đã thực hiện được tự cân đối thu chi ngân sách, có quy mô kinh tế trong tốp 20 tỉnh dẫn đầu cả nước. Hải Dương cũng là địa phương nhiều năm liền nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu toàn quốc về thành tích giáo dục. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Diện mạo thôn quê, phố thị ngày càng khởi sắc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, góp phần lan tỏa, nhân rộng nhiều việc làm tốt, hành động đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh.  

Tháng 5 nhớ Bác, chúng ta nguyện bước tiếp con đường Bác chọn, đó là giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quyết tâm bảo vệ thật vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và thành quả của cách mạng. Tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng các tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên Hải Dương nguyện làm theo lời Bác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm xây dựng Hải Dương ngày một phát triển, giàu mạnh và văn minh.
HẢI DƯƠNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu