Tác giả - tác phẩm

Vẻ đẹp nghệ thuật trong tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Vẻ đẹp nghệ thuật trong tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã viết khá nhiều thể loại khác nhau để phục vụ cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.