Tác giả - tác phẩm

Đảo thức - đánh thức tình yêu biển đảo

Đảo thức - đánh thức tình yêu biển đảo

Biển đảo là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Biển đảo còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai.