Tác giả - tác phẩm

Tên anh đã thành tên đất nước

Tên anh đã thành tên đất nước

Có một đặc điểm khá riêng biệt ở nước ta là nhiều vị tướng lĩnh anh hùng dân tộc đều mang trong mình tâm hồn của một thi nhân văn võ song toàn.