Album ảnh

Vùng cao Tây Bắc vào mùa cấy

Vùng cao Tây Bắc vào mùa cấy

Từ tháng 5 đến đầu tháng 6, những cơn mưa đầu hạ đổ xuống cũng là lúc nương ruộng vùng cao Tây Bắc vào mùa cấy.