Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Báo điện tử Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày.

Tin mới nhất