Bác Hồ với cuốn sách “Đời sống mới”

Cuốn sách “Đời sống mới” của Bác Hồ vẫn giữ nguyên giá trị nội dung, tư tưởng, mục đích phong trào xây dựng đời sống văn hóa từ nông thôn đến thành thị, từ cơ quan đến trường học, đơn vị quân đội...

Tin mới nhất