Cấp phát 20.300 cuốn tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành cấp phát 20.300 cuốn tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tin mới nhất