Những tuyến đường hoa của phụ nữ Cẩm Giàng

Công tác vệ sinh môi trường và đường hoa tự quản ở Cẩm Giàng đã trở thành phong trào rộng khắp.

Tin mới nhất