Chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của tỉnh

Hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha/vụ đối với vùng sản xuất lúa; vùng sản xuất chuyên canh rau màu được hỗ trợ 9,5 triệu đồng/ha; vùng sản xuất rau màu vụ đông được hỗ trợ 4 triệu đồng/ha...

Tin mới nhất