Quan điểm của Bộ Giáo dục- Đào tạo về sử dụng sách khoa giáo để tránh lãng phí

Bộ Giáo dục- Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, yêu cầu các địa phương, các nhà trường hướng dẫn học sinh không nên viết vào sách giáo khoa.

Tin mới nhất