Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp của Hải Dương giảm 4.855 ha

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 93.565 ha đất nông nghiệp, 71.744 ha đất phi nông nghiệp, 290 ha đất chưa sử dụng.

Tin mới nhất