Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy được quy định thế nào?

THỨ NĂM, 26/03/2020 08:23:06

1. Số lượng cấp ủy viên cấp huyện giảm 5% so với nhiệm kỳ trước, cụ thể: đảng bộ cấp huyện từ 33- 39 đồng chí.

Riêng Đảng bộ TP Hải Dương, Đảng bộ TP Chí Linh và Đảng bộ thị xã Kinh Môn không quá 41 đồng chí.

- Hướng cơ cấu cấp ủy viên là các đồng chí cấp trưởng ở các khối, ngành như sau: Khối đảng: 9-11 đồng chí; khối chính quyền: 11-13 đồng chí; khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội: 4-5 đồng chí; khối nội chính: 4 đồng chí; công tác ở các cơ quan trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn: 2-3 đồng chí; công tác ở cơ sở: 3-5 đồng chí.

- Số lượng ủy viên thường vụ từ 9- 13 đồng chí. Hướng phân công ở những nơi có 11 ủy viên ban thường vụ như sau: Bí thư, phó bí thư thường trực; phó bí thư, chủ tịch UBND, trưởng các ban đảng, 1 phó chủ tịch HĐND, 1 phó chủ tịch UBND, trưởng công an, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự. 

- Số lượng phó bí thư 2 đồng chí, gồm 1 đồng chí là phó bí thư thường trực cấp ủy, 1 đồng chí phó bí thư làm chủ tịch UBND (những nơi bí thư đồng thời là chủ tịch UBND thì 1 phó bí thư là chủ tịch HĐND).

- Chức danh chủ tịch HĐND do đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện đồng thời đảm nhiệm, trường hợp đặc biệt bố trí đồng chí phó bí thư thường trực đảm nhiệm, không bố trí chức danh chủ tịch HĐND chuyên trách.

2. Đối với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: số lượng cấp ủy viên từ 21-27 đồng chí; số lượng ủy viên ban thường vụ từ 7-9 đồng chí; số lượng phó bí thư 2 đồng chí.

3. Đối với Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh: thực hiện theo quy định của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

4. Đối với đảng bộ xã, phường, thị trấn: Số lượng cấp ủy viên không quá 15 đồng chí; cơ cấu gồm: bí thư, phó bí thư thường trực; phó bí thư, chủ tịch UBND; các phó chủ tịch HĐND, UBND; chủ tịch ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; trưởng công an xã; chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã; số còn lại xem xét cơ cấu trong số các đồng chí là công chức cấp xã, bí thư chi bộ trực thuộc.

- Số lượng ủy viên thường vụ không quá 1/3 số lượng cấp ủy viên, cơ cấu như sau: Nơi có 3 ủy viên ban thường vụ, gồm: bí thư; phó bí thư thường trực; phó bí thư, chủ tịch UBND. Nơi có 4-5 ủy viên ban thường vụ, gồm bí thư; phó bí thư thường trực; phó bí thư, chủ tịch UBND; các ủy viên ban thường vụ còn lại bố trí các chức danh chủ tịch ủy ban MTTQ, phó chủ tịch UBND hoặc trưởng công an xã hoặc chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

- Số lượng phó bí thư 2 đồng chí, cơ cấu gồm 1 đồng chí phó bí thư thường trực phụ trách công tác xây dựng đảng, 1 đồng chí phó bí thư là chủ tịch UBND.

- Chức danh chủ tịch HĐND do đồng chí bí thư đảng ủy đồng thời đảm nhiệm, trường hợp đặc biệt bố trí đồng chí phó bí thư thường trực đồng thời đảm nhiệm, không bố trí chức danh chủ tịch HĐND chuyên trách.

- Ở đảng bộ cấp xã thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND, thì vẫn tiếp tục cơ cấu từ 2 phó bí thư: 1 phó bí thư làm thường trực cấp ủy, 1 phó bí thư làm chủ tịch HĐND hoặc phụ trách lĩnh vực công tác cần tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy.

- Đối với đảng bộ các xã, thị trấn sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 653/NQ-UBTVQH14, ngày 12.3.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

5. Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở loại hình khác

-  Đảng bộ cơ sở: Số lượng cấp ủy viên không quá 15 đồng chí; số lượng ủy viên thường vụ không quá 1/3 số lượng cấp ủy viên; số lượng phó bí thư từ 1-2 đồng chí.

- Chi bộ cơ sở: Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần bầu một phó bí thư. Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên, bầu không quá 7 chi ủy viên, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi ủy viên.

Cơ cấu cấp ủy do ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở căn cứ vào quy định chung và tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị để hướng dẫn cho phù hợp. Cơ bản thực hiện bí thư cấp ủy là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện và tình hình đội ngũ cán bộ, đại hội quyết định số lượng cấp ủy viên; cấp ủy khóa mới quyết định số lượng ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy trên cơ sở quy định khung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu