Không luân chuyển cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu

THỨ HAI, 09/07/2018 09:12:40

Đó là nội dung đáng chú ý trong Quy định số 04-QĐi/TU về luân chuyển cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 5.7.

Cán bộ được xem xét bố trí chức vụ cao hơn tại nơi luân chuyển phải có thời gian công tác ít nhất trọn 3 năm kể từ ngày luân chuyển, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quy định. Không luân chuyển, điều động từ cấp trên về cấp dưới hoặc từ địa phương, cơ quan, đơn vị này sang địa phương, cơ quan, đơn vị khác những cán bộ bị kỷ luật hoặc đang xem xét thi hành kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển.

Đó là nội dung đáng chú ý trong Quy định số 04-QĐi/TU về luân chuyển cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 5.7.

Theo quy định này, cán bộ luân chuyển chủ yếu là cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có triển vọng phát triển; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác tốt; quan tâm lựa chọn, phát hiện cán bộ trẻ có năng lực nổi trội. Cán bộ trẻ đi luân chuyển, chủ yếu được bố trí chức vụ tương đương, số ít có năng lực nổi trội mới được xem xét bố trí chức vụ cao hơn. Việc luân chuyển cán bộ phải có kế hoạch cụ thể và có lộ trình từng bước thực hiện; có cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất để tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời có quy định quản lý, giám sát đối với cán bộ luân chuyển. Việc xem xét, bố trí, phân công cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân của cán bộ được luân chuyển và kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ; xóa bỏ tâm lý cán bộ cứ đi luân chuyển là lên chức hoặc chờ bố trí chức vụ cao hơn.

Phạm vi luân chuyển từ cấp tỉnh về cấp huyện và ngược lại; từ cấp huyện về cấp xã và ngược lại; từ huyện (thị xã, thành phố) này sang huyện (thị xã, thành phố) khác; từ xã (phường, thị trấn) này sang xã (phường, thị trấn khác); luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm đối với một chức danh, trừ chức danh kiêm nhiệm và các chức danh có quy định khác của pháp luật. Trường hợp đặc biệt khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trước khi quyết định rút ngắn thời gian luân chuyển, cấp quyết định báo cáo tranh thủ ý kiến của cơ quan tổ chức cấp trên. Cán bộ đi luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng nói chung được thực hiện từ năm thứ hai sau Đại hội Đảng bộ các cấp. Một số trường hợp do yêu cầu công tác cán bộ có thể xem xét luân chuyển vào thời điểm thích hợp...

Căn cứ quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quy định cụ thể việc luân chuyển cán bộ trong phạm vi phụ trách cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn nhưng không được trái với Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị và quy định này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này; đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, biểu dương, khen thưởng đối với những nơi làm tốt và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm; định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bãi bỏ những quy định trước đây về luân chuyển cán bộ không phù hợp với quy định này.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu