Hiệu quả thiết thực từ Nghị quyết Trung ương 4

THỨ BA, 02/01/2018 06:00:19

Với quyết tâm cao và các giải pháp quyết liệt, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang "thấm" vào mỗi cán bộ, đảng viên.


Hội thảo do Trường Chính trị tỉnh tổ chức đã góp phần nhận rõ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên tỉnh Hải Dương hiện nay. Ảnh: PV
Nêu cao trách nhiệm đảng viên

Với tinh thần nghiêm túc, nhìn thẳng vào hạn chế, sau khi thực hiện kiểm điểm và triển khai các giải pháp khắc phục 2 nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã triển khai kiểm điểm đối với nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn. Qua kiểm điểm, một số tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nhận thức rõ những hạn chế, thiếu sót, chủ động kiểm điểm trước tập thể và xác định các biện pháp, nội dung để khắc phục hạn chế. Việc xử lý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái được thực hiện nghiêm túc. Trong đó, một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các phường Nhị Châu, Bình Hàn đã được bố trí công tác khác, miễn nhiệm, từ chức, cách chức... do vi phạm ở nhiều mức độ khác nhau. 9 tháng đầu năm 2017, toàn thành phố có 8 đảng viên bị thi hành kỷ luật Đảng từ hình thức cảnh cáo đến khai trừ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không riêng TP Hải Dương mà khắp các địa phương trong tỉnh đều có những bước tiến bộ rõ rệt. Trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, vai trò nêu gương, ý thức thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nền nếp hơn. Vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp cũng đã được nâng cao; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công vụ; phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện suy thoái. Toàn thể cán bộ, đảng viên ký, thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với phương châm “Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ càng giữ chức vụ cao càng phải gương mẫu”...

Kết quả trên có được là do trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, ban hành một số quy định chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghị quyết này. Điển hình là Quy định số 299 của Tỉnh ủy về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức" được triển khai rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.  
Qua kiểm điểm, một số tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nhận thức rõ những hạn chế, thiếu sót, chủ động kiểm điểm trước tập thể và xác định các biện pháp, nội dung để khắc phục hạn chế.
Tinh gọn bộ máy

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ một trong những nguyên nhân dẫn đến giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, suy giảm lòng tin của nhân dân là do “tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả”. Do đó, quyết tâm thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước. Đây cũng là 1 trong 3 nội dung đột phá được tỉnh xác định trong thực hiện Chỉ thị 05.

Triển khai kế hoạch, năm 2017 đã đánh dấu sự chuyển động của tỉnh trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân theo hướng nâng cao chất lượng, giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm chi phí thực hiện các thủ tục. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và nhiều huyện, thị xã, thành phố đã trực tiếp trao đổi, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, chủ doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, hoàn thiện quy chế, quy tắc ràng buộc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo trong bộ máy hành chính mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu, toàn tỉnh đã tiến hành sắp xếp tinh gọn nhiều đầu mối cơ quan, đơn vị. Năm học 2017 - 2018, Trường THCS Lê Quý Đôn (TPHải Dương) là đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên trong tỉnh thí điểm chuyển sang loại hình tự bảo đảm chi thường xuyên. 51 trung tâm giáo dục thường xuyên, kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dạy nghề, trung tâm dạy nghề, trung tâm y tế, đơn vị thuộc trung tâm y tế cấp huyện, đơn vị sự nghiệp ngành vận tải và nhiều trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm, trung tâm văn hóa... thuộc các sở được quyết định sáp nhập. Năm2018 toàn tỉnh sẽ cắt giảm 2.868 biên chế so với năm 2017 ở tất cả cơ quan, đơn vị. Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập sẽ chuyển đổi từ loại hình tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sang loại hình tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị đến cấp xã, cấp thôn cũng được sắp xếp, tinh gọn theo Đề án 01 của Tỉnh ủy "Về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2021”. Đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, khu dân cư được hướng mạnh đến việc một người kiêm nhiệm nhiều chức danh, giảm mạnh nguồn chi từ ngân sách.

Hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng cao. Toàn tỉnh tiếp tục cải cách, đổi mới rõ nét về chế độ hội họp, cải tiến lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm cá nhân lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị trong xử lý, giải quyết công việc.

Với tinh thần quyết liệt, tập trung cao, Nghị quyết Trung ương 4 đang được tỉnh chỉ đạo, triển khai bằng những công việc cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực, để mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác của mình đều tự giác, gương mẫu hơn trong thực thi nhiệm vụ.

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung hoàn thiện các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định để tổ chức thực hiện như rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế về công tác cán bộ bảo đảm công khai, dân chủ, liên thông trong công tác cán bộ. Triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...
LINH AN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu