Công tác dân vận có nhiều đổi mới

THỨ BA, 09/10/2018 10:00:59

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW, công tác dân vận của tỉnh có nhiều đổi mới, quy chế dân chủ phát huy hiệu quả.

Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đọc Tờ trình về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Ảnh: Thành Chung

Tăng tiếp xúc, đối thoại với dân

Theo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW ngày 3.6.2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, qua kiểm tra cho thấy người đứng đầu các đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc quán triệt nghị quyết tới cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân. Từ đó làm chuyển biến một bước lề lối sinh hoạt, tác phong làm việc, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đơn vị.

Công tác dân vận chính quyền đã có chuyển biến nhất định. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc hơn. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công vụ của cán bộ, công chức từng bước được cải thiện theo hướng gần dân, sát dân, vì nhân dân hơn. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư thiếu nại, tố cáo của người dân được thực hiện theo đúng quy định. Những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân tiếp tục được quan tâm giải quyết kịp thời .

Quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy hiệu quả. Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc và đã mang lại những kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Chất lượng, hiệu quả các phòng trào thi đua yêu nước ở các địa phương, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và công tác cán bộ làm công tác dân vận đã được cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị quan tâm. Phương thức hoạt động từng bước  được đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát  có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả, nhất là công tác giám sát đầu tư cộng đồng.

Chưa nắm chắc tình hình nhân dân

Một số hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 25 được chỉ ra qua kiểm tra là: Việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và các Chỉ thị, Kết luận của Đảng với công tác dân vận của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị cơ sở chưa kịp thời.  Công tác phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền, các ngành ở cơ sở có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ; chưa nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là trong việc giải quyết những vấn đề về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, xử lý ô nhiễm môi trường .

Công tác dân vận của chính quyền đạt hiệu quả chưa cao. Cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chuyển biến chậm. Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm vẫn còn diễn ra. Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở một số cơ sở, đơn vị chưa thường xuyên, chưa kịp thơi .

Hoạt động của khối dân vận, tổ dân vận thôn, khu dân cư ở một số nơi chưa đạt hiệu quả cao.  Công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận quần chúng, nhất là việc nắm tình hình nhân dân, phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở có lúc, có việc chưa sâu sát, kịp thời.

Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội ở một số nơi còn hình thức, chậm được đổi mới và thiếu các phong trào, mô hình sáng tạo để thu hút, tập hợp hội viên, đoàn viên. Một số hoạt động phong trào còn dàn trải, kém hiệu quả…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị, đề xuất một số nội dung với Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, đề xuất Trung ương quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân vận; có chế tài cụ thể để xử lý các hành vi lợi dụng dân chủ để gấy rối, làm mất đoàn kết nội bộ nhân dân. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm việc tiếp công dân…
 
Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã kiểm tra trực tiếp việc thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương khóa XI tại  Huyện ủy các huyện: Nam Sách, Bình Giang, Ninh Giang và Đảng ủy Quân sự tỉnh; kiểm tra người đứng đầu các cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu