Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh trển khai công tác năm 2021

THỨ NĂM, 21/01/2021 17:12:42

Chiều 21.1, Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.


Các đơn vị trong Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh giao ước thi đua năm 2021

Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững", năm 2021, Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cấp ủy, cơ quan; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị ...

Tại hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy (đơn vị trưởng khối thi đua năm 2021) cùng với các đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu