Mới chủ yếu giảm biên chế người nghỉ hưu, người có nguyện vọng

THỨ NĂM, 28/05/2020 10:03:42

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc tinh giản biên chế chủ yếu là giảm ở số biên chế nghỉ hưu hoặc giảm đối với các trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc sức khỏe yếu.

>>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI


Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình 

Sáng 28.5, Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã nghe đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả  kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa XII).

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau 5 năm thực hiện các nghị quyết, các chỉ tiêu về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, toàn tỉnh đã giảm 389 công chức (giảm 11,33%), 3.307 viên chức các đơn vị sự nghiệp (giảm 9,54%), 221 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (giảm 25,9%), 417 cán bộ, công chức cấp xã (giảm 8,2%) so với biên chế giao năm 2015. Bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động hiệu quả, ổn định. Cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác và tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế chủ yếu là giảm ở số biên chế nghỉ hưu song chưa tuyển mới hoặc giảm đối với các trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc sức khỏe yếu. Việc tinh giản biên chế đối với người không hoàn thành nhiệm vụ còn khó khăn. Việc sắp xếp, giải quyết chế độ cho số cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức của các đơn vị thực hiện sáp nhập, hợp nhất còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Bên cạnh việc tinh giản, còn có tình trạng thiếu biên chế cục bộ tại các cơ quan, đơn vị mà chưa kịp thời tuyển dụng, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tờ trình cũng nêu rõ, 5 năm qua, cấp tỉnh đã tiến hành sắp xếp giảm 29 tổ chức bên trong các sở, ban, ngành đoàn thể; giảm 90 đơn vị sự nghiệp và 154 tổ chức bên trong của đơn vị sự nghiệp; giảm 21 ban chỉ đạo và 22 tổ chức phối hợp liên ngành. Cấp huyện đã thực hiện sắp xếp, giảm 2 tổ chức hành chính (Văn phòng) và 52 đơn vị sự nghiệp. Cấp xã đã được sắp xếp, giảm 30 đơn vị hành chính cấp xã (toàn tỉnh còn 235 xã, phường, thị trấn); giảm 135 thôn, khu dân cư (toàn tỉnh còn 1.334 thôn, khu dân cư).

Đến nay, tất cả các huyện, thành phố, thị xã bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện; 9 trong tổng số 12 đơn vị bố trí Trưởng Ban Dân vận cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ; 4 đơn vị bố trí Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ; 2 huyện bố trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra. Các huyện Kim Thành, Bình Giang thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện uỷ với Văn phòng HĐND và UBND. Có 6 đơn vị thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp huyện. 29 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND.  Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh kết thúc hoạt động từ ngày 1.1.2020, chuyển giao 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Tính đến tháng 3.2020, có 1.174 trong tổng số 1.334 thôn, khu dân cư bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư, đạt tỷ lệ 88%. Toàn tỉnh đã giảm được 4.143 người hoạt động không chuyên trách (đạt 32,3%, mục tiêu đề ra giảm 40%). Trước khi Nghị quyết 18-NQ/TW được ban hành, toàn tỉnh có 552 trưởng thôn, khu dân cư không phải là đảng viên, đến nay chỉ còn 5 trưởng thôn, khu dân cư không phải là đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong thời gian tới.

HOÀNG BIÊN  - DANH TRUNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu