Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (lần 2)

THỨ SÁU, 05/01/2018 16:04:59

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 (lần 2) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI bế mạc sáng 5.1.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản, vừa cấp bách. Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp khi thực hiện việc sắp xếp cán bộ, tổ chức bộ máy liên quan trực tiếp đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân; các giải pháp về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 (khóa XII) để cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm chính trị cao nhất trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phải coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt để tổ chức thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đối với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị từng cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của cơ quan, đơn vị mình, gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm 2018, mỗi sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện giảm ít nhất một phòng, ban chuyên môn so với quy định hiện hành. Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đề ra. Thực hiện hợp nhất một số chức danh lãnh đạo, hợp nhất một số cơ quan đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Đề án số 03 của Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện kịp thời việc hợp nhất, sáp nhập, giải thể, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm bảo đảm tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 20, Nghị quyết số 21: Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y tế. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của nhân dân. Đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động của các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập. Tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư trong lịch vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền cần rà soát lại các công việc và nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch thực hiện nghị quyết để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch của tỉnh, nhất là Đề án số 01-ĐA/TU và Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với việc thực hiện kế hoạch Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)... 

Về báo cáo kết quả cuộc giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp uỷ, chính quyền cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây dựng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Quan tâm đến xây dựng các vùng phát triển sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao vào quá trình sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân.

Hội nghị đã cơ bản nhất trí với Chương trình làm việc; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong năm 2018, tổ chức 4 hội nghị Ban Chấp hành, tiến hành 4 cuộc kiểm tra và 3 cuộc giám sát chuyên đề. 

Đối với báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các cấp ủy đảng cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của của cấp uỷ. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ phải sát với tình hình thực tế để kiểm điểm đánh giá việc triển khai, thực hiện nghị quyết của cấp trên và của cấp mình... (xem toàn văn phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển)

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Trước đó, các đại biểu thảo luận tại hội trường về những ý kiến còn khác nhau trong trong luận tổ. Đã 7 ý kiến tập trung thảo luận các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Các ý kiến đều nhất trí với mục tiêu nghị quyết đề ra, tập trung đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả.

Về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, nhiều đại biểu đề nghị trong thực hiện sắp xếp lại hệ thống bộ máy cấp huyện nên làm thí điểm ở một đơn vị cấp huyện, từ đó tổ chức rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng ra các địa phương còn lại. Các đại biểu cũng đề nghị cần rà soát cụ thể từng vị trí, chức năng nhiệm vụ tại từng cơ quan, đơn vị trước khi thực hiện giảm ít nhất 1 phòng ban chuyên môn theo nghị quyết... 

Đối với kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19, nhiều đại biểu đề nghị cần đẩy nhanh việc sáp nhập các trung tâm thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế và nông nghiệp. Tuy nhiên, việc quy định mỗi huyện có 2 trường THPT, đặc biệt có 3 trường THPT là chưa phù hợp. Để giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp theo nghị quyết, tỉnh cần "linh hoạt" trong việc sắp xếp, tiến hành sáp nhập liên cấp thay vì giảm cơ học số trường THPT. Những trường THPT đóng trên địa bàn xã nào thì trường cấp 2 sẽ sáp nhập vào đó... Đối với các trường khối mầm non, tiểu học, THCS sẽ tính toán sáp nhập ở các xã, phường lân cận...

Đối với kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20, Nghị quyết số 21, các đại biểu đều nhất trí phải tăng cường bảo vệ, chăm sóc người dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong tình hình mới...
SỸ THẮNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu